[vc_row][vc_column][vc_column_text]De firma WestfalenBahn GmbH (hierna „WestfalenBahn“ genoemd) is blij dat u een bezoekje aan haar website brengt. Wij hechten enorm veel waarde aan gegevensbescherming en gegevensveiligheid bij het gebruik van onze website. Wij zouden dan ook van de gelegenheid gebruik willen maken, u erover te informeren, welke van uw persoonsgegevens wij tijdens uw bezoek aan onze website registreren en voor welke doeleinden deze benut worden.

Over uw rechten als betrokken persoon informeren wij u onder XXXpunt 10XXX van deze gegevensbeschermingsverklaring.

Omdat wetswijzigingen of veranderingen van onze bedrijfsinterne processen een aanpassing van deze gegevensbeschermingsverklaring noodzakelijk kunnen maken, verzoeken wij u, deze gegevensbeschermingsverklaring regelmatig door te lezen. De gegevensbeschermingsverklaring kan hier te allen tijde opgevraagd, opgeslagen en afgedrukt worden.

 1. Verantwoordelijke en geldigheidsgebied

De verantwoordelijke als bedoeld in de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna „AVG“ genoemd), andere nationale wetten met betrekking tot de gegevensbescherming van de lidstaten en andere bepalingen met betrekking tot het recht op gegevensbescherming is:

WestfalenBahn GmbH
Zimmerstr. 8
D-33602 Bielefeld
Deutschland (Duitsland)

Telefoon: +49 (0) 521) 55 7777 55
E-mail: info@westfalenbahn.de
Website: www.westfalenbahn.de

Deze gegevensbeschermingsverklaring geldt voor het internetaanbod van de firma WestfalenBahn dat op het domein www.emslandtourenticket.nl en via de verschillende subdomeinen (hierna „onze website“ genoemd) opgevraagd kan worden.

 1. Gegevensbeschermingscoördinator

De externe gegevensbeschermingscoördinator van de verantwoordelijke is:

de heer advocaat Dr. Karsten Kinast, LL. M.
KINAST Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Hohenzollernring 54
D-50672 Köln (Keulen)

E-mail: mail@kinast.eu
Website: www.kinast.eu/externer-datenschutzbeauftragter/

 1. Principes van de gegevensverwerking

Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie die op een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon betrekking hebben. Hiertoe behoort bijvoorbeeld informatie zoals uw naam, uw leeftijd, uw adres, uw telefoonnummer, uw geboortedatum, uw e-mailadres, uw IP-adres of het gebruikersgedrag. Informatie waarbij wij geen verwijzing (of slechts met buitengewone inspanningen een verwijzing) naar uw persoon kunnen doen, bijv. door anonimisering van de informatie, zijn geen persoonsgegevens.

De verwerking van persoonsgegevens (bijv. het verzamelen, opvragen, gebruikmaken, opslaan of overdragen) vereist altijd een wettelijke basis of uw toestemming. Verwerkte persoonsgegevens worden gewist zodra het doel van de verwerking bereikt werd en er geen wettelijk voorgeschreven bewaarplichten meer nagekomen dienen te worden.

Voor zover wij voor de beschikbaarstelling van bepaalde aanbiedingen uw persoonsgegevens verwerken, informeren wij u vervolgens over de concrete processen, de omvang en het doel van de gegevensverwerking, de juridische grondslag voor de verwerking en de betreffende opslagduur.

 1. Individuele verwerkingsprocessen
 2. Beschikbaarstelling en gebruikmaking van de website
 3. Aard en omvang van de gegevensverwerking

Bij het oproepen en gebruiken van onze website verzamelen wij de persoonsgegevens die uw browser automatisch aan onze server overdraagt. Deze informatie wordt tijdelijk in een zogenaamde logfile opgeslagen. Wanneer u van onze website gebruikmaakt, verzamelen wij de volgende gegevens die voor ons technisch noodzakelijk zijn om u onze website te tonen en om de stabiliteit en veiligheid te garanderen:

 • IP-adres van de aanvragende computer,
 • datum en tijdstip van de toegang,
 • naam en URL van het opgevraagde bestand,
 • website, via welke de toegang plaatsvindt (referrer-URL),
 • gebruikte browser en eventueel het besturingssysteem van uw computer alsook

de naam van uw access-provider.

 1. Juridische grondslag

Voor de vermelde gegevensverwerking dient art. 6 lid 1 punt f AVG als juridische grondslag. De verwerking van de vernoemde gegevens is voor het ter beschikking stellen van een website noodzakelijk en dient daardoor om een gerechtvaardigd belang van onze onderneming te behartigen.

 1. Opslagduur

Zodra de genoemde gegevens niet meer noodzakelijk zijn om de website weer te kunnen geven, worden ze gewist. De registratie van de gegevens voor het ter beschikking stellen van de website en de opslag van de gegevens in logfiles is voor het naar behoren functioneren van de website absoluut noodzakelijk. Bijgevolg bestaat er voor de gebruiker geen mogelijkheid om daar bezwaar tegen te maken. Een verdergaande opslag kan in een specifiek geval plaatsvinden indien dit wettelijk voorgeschreven is.

 

 1. Contactformulier
 2. Aard en omvang van de gegevensverwerking

Op onze website bieden wij u aan, door middel van een beschikbaar gesteld formulier met ons in contact te komen. In het kader van het verzendproces van uw aanvraag via het contactformulier wordt, om uw toestemming te krijgen, naar deze gegevensbeschermingsverklaring verwezen. Als u van het contactformulier gebruikmaakt, worden via dat formulier de volgende persoonsgegevens van u verwerkt:

 • naam,
 • e-mailadres

Het opgeven van uw emailadres dient er daarbij voor, uw aanvraag toe te wijzen en u te kunnen antwoorden. Als u het contactformulier gebruikt, worden uw persoonsgegevens niet aan derden doorgegeven.

 1. Juridische grondslag

De hiervóór (vgl. § 4 5. a.) beschreven gegevensverwerking met het oog op de contactopname vindt conform art. 6 lid 1 punt a AVG plaats op basis van de door u hieronder vrijwillig afgelegde toestemmingsverklaring:

Toestemmingsverklaring:

Door mijn gegevens in te vullen en op de knop „Verzenden“ te drukken, ga ik ermee akkoord dat mijn persoonsgegevens voor het beantwoorden van mijn contactaanvraag gebruikt worden.

Bij minderjarige personen gaan wij ervan uit dat de toestemming gegeven werd met instemming van een persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid draagt.

De toestemming voor het verzamelen van verzamelde persoonsgegevens kan ik te allen tijde herroepen.

 1. Opslagduur

Zodra de door u gestelde/ingediende (aan)vraag afgehandeld is en de betreffende stand van zaken definitief opgehelderd is, worden de door middel van het contactformulier verwerkte persoonsgegevens gewist. Een verdergaande opslag kan in een specifiek geval plaatsvinden indien dit wettelijk voorgeschreven is.

 

 1. Doorgave van gegevens

Wij geven uw persoonsgegevens slechts aan derden door indien:

 • u hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming conform art. 6 lid 1 zin 1 punt a AVG gegeven hebt,
 • er conform art. 6 lid 1 zin 1 punt c AVG voor de doorgave een wettelijke verplichting bestaat,
 • dit wettelijk toelaatbaar is en als dit conform art. 6 lid 1 zin 1 punt b AVG voor het naleven van een contractuele relatie met u noodzakelijk is,
 • de doorgave conform art. 6 lid 1 zin 1 punt f AVG voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van de in deze overeenkomst erkende rechten noodzakelijk is en er geen reden bestaat om te veronderstellen dat u een zwaarder wegend en voor bescherming in aanmerking komend belang bij de niet-doorgave van uw gegevens hebt.
 1. Gebruik van cookies
 2. Aard en omvang van de gegevensverwerking

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die in het kader van uw bezoek aan onze website door ons aan de browser van uw eindapparaat gezonden en daar opgeslagen worden. Een aantal functies van onze website kan zonder het gebruik van technisch noodzakelijke cookies niet aangeboden worden. Andere cookies maken daarentegen verschillende analyses voor ons mogelijk. Cookies zijn bijvoorbeeld in staat om de door u gebruikte browser bij een nieuw bezoek aan onze website te herkennen en om ons diverse soorten informatie te sturen. Met behulp van cookies kunnen wij onder andere ons internetaanbod voor u gebruiksvriendelijker en efficiënter maken, doordat wij bijvoorbeeld uw gebruik van onze website achterhalen en uw voorkeursinstellingen (bijv. instellingen van land en taal) vaststellen. Voor zover derden via cookies informatie verwerken, verzamelen zij deze informatie direct via uw browser. Cookies berokkenen uw eindapparaat geen schade. U kunt geen programma’s uitvoeren en geen virussen oplopen.

 1. Juridische grondslag

Op grond van de beschreven gebruiksdoeleinden (vgl. § 6. a.) ligt de juridische grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens door cookies te gebruiken in art. 6 lid 1 punt f AVG. Indien u ons op grond van een door ons op de website gegeven aanwijzing („cookie-banner“) uw toestemming voor het gebruik van cookies verleend hebt, richt de wettigheid van het gebruik zich aanvullend naar art. 6 lid 1 zin 1 punt a AVG.

 1. Opslagduur

Zodra de via de cookies naar ons gestuurde gegevens voor het bereiken van de hiervóór beschreven doelen niet meer noodzakelijk zijn, wordt deze informatie gewist. Een verdergaande opslag kan in een specifiek geval plaatsvinden indien dit wettelijk voorgeschreven is.

 1. Configuratie van de browserinstellingen

De meeste browsers zijn zodanig vooraf ingesteld, dat ze cookies standaard accepteren. U kunt uw browser in kwestie echter zodanig configureren, dat hij alleen nog bepaalde of ook helemaal geen cookies meer accepteert. Wij willen u er echter op wijzen dat u mogelijkerwijze niet meer van alle functies van onze website gebruik kunt maken als cookies door u browserinstellingen op onze website gedeactiveerd worden. Bovendien kunt u reeds in uw browser opgeslagen cookies ook via uw browserinstellingen wissen. Verder is het ook mogelijk om uw browser zodanig in te stellen, dat hij u verwittigt voordat er cookies opgeslagen worden. Omdat de verschillende browsers qua werkwijze kunnen variëren, verzoeken wij u, op het betreffende helpmenu van uw browser voor de configuratiemogelijkheden een beroep te doen.

Indien u een uitgebreid overzicht van alle toegang van derden tot uw internetbrowser wenst, adviseren wij u speciaal hiervoor ontwikkelde plug-ins te installeren.

 

 

 

 1. Hyperlinks

Op onze website bevinden zich zogenaamde hyperlinks naar websites van andere aanbieders. Indien u deze hyperlinks aanklikt, wordt u van onze website rechtstreeks naar de website van de andere aanbieders doorgestuurd. U kunt dit o.a. zien aan het feit dat er een andere URL in de browser verschijnt. Wij kunnen voor de vertrouwelijke omgang van uw gegevens op deze websites van derden niet verantwoordelijk gesteld worden, omdat wij er geen invloed op hebben dat deze ondernemingen de gegevensbeschermingsbepalingen in acht nemen. Wij raden u aan om rechtstreeks op deze websites informatie in te winnen over de omgang met uw persoonsgegevens door deze bedrijven.

 1. Rechten van betrokkenen

Uit de AVG vloeien voor u als betrokkene bij een verwerking van persoonsgegevens de volgende rechten voort:

 • Conform art. 15 AVG kunt u inlichtingen over uw door ons verwerkte persoonsgegevens eisen. U kunt in het bijzonder inlichtingen eisen over de doeleinden van de verwerking, de categorieën van de persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers, aan wie uw gegevens meegedeeld werden of worden, de geplande opslagduur, het bestaan van een recht op correctie, verwijdering, beperking van de verwerking of bezwaar, het bestaan van een recht tot het indienen van een klacht, de oorsprong van uw gegevens, voor zover deze niet bij ons verzameld werden, over een overdracht aan derde landen of aan internationale organisaties en ook over het bestaan van een geautomatiseerd besluitvormingsproces, waaronder profilering, en eventueel veelzeggende informatie over de details daarvan.
 • Conform art. 16 AVG kunt u onmiddellijk de correctie van onjuiste of de completering van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens eisen.
 • Conform art. 17 AVG kunt u de verwijdering van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens eisen, voor zover de verwerking niet ter uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, ter nakoming van een wettelijke verplichting, omwille van het openbaar belang, of voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van de in deze overeenkomst erkende rechten noodzakelijk is.
 • Conform art. 18 AVG kunt u de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens eisen, voor zover de juistheid van de gegevens door u betwist wordt, de verwerking onrechtmatig is, wij de gegevens niet meer nodig hebben en u de verwijdering daarvan van de hand wijst, omdat u deze voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van de in deze overeenkomst erkende rechten nodig hebt. U hebt ook het uit art. 18 AVG voortvloeiende recht als u conform art. 21 AVG bezwaar tegen de verwerking aangetekend hebt.
 • Conform art. 20 AVG kunt u eisen dat uw persoonsgegevens, die u ons ter beschikking gesteld hebt, in een gestructureerd, gebruikelijk en door een machine leesbaar formaat overhandigd krijgt of u kunt de overdracht naar een andere verantwoordelijke eisen. Conform art. 7 lid 3 AVG kunt u uw eens aan ons verleende toestemming te allen tijde herroepen. Dit heeft tot gevolg dat wij de op deze toestemming gebaseerde gegevensverwerking in de toekomst niet meer mogen voortzetten.
 • Conform art. 77 AVG hebt u het recht, bij een toezichthoudende autoriteit een klacht in te dienen. In principe kunt u zich hiervoor tot de toezichthoudende autoriteit van uw gebruikelijke verblijfplaats, van uw werkplaats of van de zetel van onze onderneming richten.

 

 1. Recht van bezwaar

Bij het verwerken van uw persoonsgegevens op basis van gerechtvaardigde belangen conform art. 6 lid 1 zin 1 punt f AVG hebt u conform art. 21 AVG het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, voor zover er daarvoor redenen zijn die uit uw bijzondere situatie voortvloeien of voor zover het bezwaar tegen direct marketing gericht is. Ingeval van direct marketing bestaat er voor u een algemeen recht van bezwaar dat door ons zonder vermelding van een bijzondere situatie in de praktijk gebracht wordt.

 1. Gegevensveiligheid en beveiligingsmaatregelen

Wij gaan de verplichting aan, uw privacy te beschermen en uw persoonsgegevens vertrouwelijk te behandelen. Om manipulatie, verlies of misbruik van uw bij ons opgeslagen gegevens te vermijden, treffen wij omvangrijke technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen die regelmatig gecontroleerd en aan de technologische vooruitgang aangepast worden.

Wij willen u er echter op wijzen, dat het op grond van de structuur van het internet mogelijk is dat de regels van de gegevensbescherming en de hoger vermelde beveiligingsmaatregelen door andere personen of instellingen, die niet binnen ons verantwoordelijkheidsgebied liggen, niet in acht genomen worden. In het bijzonder kunnen ongecodeerd prijsgegeven gegevens – bijv. als dit per e-mail gebeurt – door derden meegelezen worden. Vanuit technisch oogpunt hebben wij daar geen invloed op. Het ligt in het verantwoordelijkheidsgebied van de gebruiker, de door hem/haar ter beschikking gestelde gegevens middels codering of op een andere manier tegen misbruik te beschermen.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]